Basil Lemonade ๐Ÿƒ๐Ÿ‹

21

Hereโ€™s a super-refreshing take on lemonadeโ€ฆ which features this weekโ€™s food of the week, basil.ย 

Not only is it delicious, but itโ€™s a great way to use up any extra basil from your garden.

NOTE: This recipe does contain sweetener, but less than most lemonade recipes. Adjust it to suit your goals and taste preferences.

This recipe can also double as a mixer for your next cocktail party โ€“ or just add some seltzer for a little โ€œfizz.โ€

๐Ÿ‹Basil Lemonade ๐Ÿ‹

(makes 6 servings)

  • 8 lemons, juiced 
  • ยผ cup honey or maple syrup
  • 1 cup fresh basil leaves, packed
  • 3 cups cold water
  • Ice cubes
  • Optional: lemon slices & basil leaves for garnish

Pour lemon juice into a blender and add honey (or maple syrup) and basil. Blend until smooth. Strain the liquid into a pitcher to get a clear green liquid. Add the cold water and chill until ready to serve. Serve over ice. Refreshing!